OÚ Nenačovice, Nenačovice 59,  266 01 Beroun
tel: +420 311 672 207,  email: ou@nenacovice.cz

 

Povinně zveřejňované údaje dle zák. č. 106/1995 Sb.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Obecní úřad Nenačovice

2. Důvod a způsob založení

Právním základem současného postavení obce Nenačovice je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

Obec Nenačovice je územním samosprávným společenstvím občanů, které má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Obec Nenačovice má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Obec Nenačovice vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. 

3. Organizační struktura
Adresa: Obecní úřad Nenačovice
Nenačovice 59
266 01  Beroun
Spojení: Telefon: 311 672 207
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Úřední hodiny: Pondělí 17.00 – 19.00
Pracovníci: Mgr. Tomáš Sochr – starosta
Rostislav Szeliga – místostarosta
 4. Kontaktní spojení
Obecní úřad Nenačovice
Nenačovice 59
266 01 Beroun
tel.: 311 672 207
Mob.: 725 021331
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
5. Bankovní spojení
Komerční banka Beroun
Číslo účtu 20626131/0100
6. Identifikační číslo organizace – IČO

00509779

7. Daňové identifikační číslo – DIČ
CZ00509779
8. Údaje o rozpočtu

Viz. OBECNÍ ÚŘAD/DOKUMENTY/ROZPOČET

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace
 • Informace jsou zveřejňovány:
  na úřední desce Obce a Obecního úřadu s možností dálkového přístupu
 • mobilním rozhlasem - aktuální informace
 • v úřadovně Obce a Obecního úřadu - předpisy k nahlédnutí, vydávání tiskopisů a formulářů
 • na vývěskách v obci - aktuální informace

Na informace v registrech, které nejsou každému přístupné, se v souladu s § 5 odst. 3 zákona nevztahuje povinnost zveřejnění.

Zveřejněnou informací pro účel této směrnice je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána.

Doprovodné informace podle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale jsou poskytovány na základě žádosti právnických nebo fyzických osob.

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Obecní úřad Nenačovice
Nenačovice 59
266 01 Beroun

Úřední hodiny: Pondělí 17.00 – 19.00 hodin

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

11. Poučení o opravných prostředcích

Proti rozhodnutí OÚ o neposkytnutí informace (tzn. o odmítnutí žádosti) lze do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žadateli podat odvolání, o kterém rozhoduje zastupitelstvo obce.
Rozhodnutí o neposkytnutí informace je přezkoumatelné soudem podle § 247 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

12. Používané formuláře

Viz. OBECNÍ ÚŘAD/DOKUMENTY/FORMULÁŘE

13.Návody pro řešení různých životních situací

Při povodni:
průběžně sledovat vývoj situace, informace o vyhlášených stupních pohotovosti získáte z hlášení obecního rozhlasu, osobně v kanceláři obecního úřadu, kde zasedá povodňová komise, na telefonu 311 672 207 v době, kdy zasedá povodňová komise nebo kdykoliv na krizovém mobilním čísle obecního úřadu 725 021 331 
I. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI (o tomto stupni jsou orgány samosprávy informovány cestou MěÚ Beroun)
II. Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI (je zajištěna trvalá pohotovost, zasedá povodňová komise, jsou přijímána opatření)
III. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ (realizace plánovaných opatření ke snížení ohrožení životů a majetku)

 • odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál
 • odvést do bezpečí domácí a hospodářská zvířata
 • uzavřít hlavní přívod plynu a elektřiny
 • přemístit majetek do prostor, které nejsou ohroženy
 • uposlechnout pokynů orgánu obce

Při úniku nebezpečné látky:
V takovéto mimořádné situaci bude vyhlášen signál KATASTROFA pomocí sirén nebo jinými dostupnými prostředky:

 • mobilní rozhlas
 • rozhlasové vozy
 • veřejné sdělovací prostředky

Poplach vyhlašuje:

 • původce mimořádné situace
 • obec v rámci svého katastru
 • krajský úřad podle charakteru a rozsahu nebezpečí plošně v ohroženém území

Pokyny pro občana v zástavbě:

 • vraťte se okamžitě domů nebo vstupte do nejbližšího domu, který pro vás vytváří důležitou ochranu
 • pokud je to možné, tak se zdržujte v prostorách na odvrácené straně od zdroje úniku
 • nemá-li místnost přívod vody, přineste ji ve vhodné nádobě zhruba v množství 3 - 5 litrů
 • zavřete dveře, okna a ventilační otvory, utěsněte je izolační páskou
 • zachovejte klid a neopouštějte ochranné prostory do doby vydání pokynu k jejich opuštění
 • pokud je možnost naslouchejte rozhlasu, televizi
 • v případě průniku škodliviny do místnosti, přitiskněte si navlhčené tampony nebo kapesník k ústům a nosu, přes tento jednoduchý "filtr" zvolna dýchejte
 • Konec "POPLACHU" bude vyhlášen všemi dostupnými prostředky
 • vyvětrejte úkrytové prostory

Pokyny pro občany v nezastavěném prostoru:

 • ve volném prostoru, kde není možnost využít izolačních vlastností staveb se snažte opustit ohrožené území kolmo na směr přízemního větru
 • Konec "POPLACHU" bude vyhlášen všemi dostupnými prostředky
 • dále se řiďte pokyny orgánu obce nebo záchranných složek
 • nechte se odborně vyšetřit lékařem i když si myslíte, že u Vás nedošlo k poškození zdraví

Kontakty:

 • Obecní úřad Nenačovice, krizové mobilní číslo 725 021 331
 • Územní odbor Hasičského záchranného sboru Beroun tel: 311 622 905, 311 623 292 nebo 311 622 036 (oddělení ochrany obyvatelstva)
 • Městský úřad Beroun - odbor životního prostředí tel: 311 654 270, 311 654 272, 311 654 274 nebo úsek krizového řízení a civilní ochrany telefon, fax a záznamník 311 630 211 nebo mobil: 724 280 704
 • Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" www.mvcr.cz

Při dopravní nehodě:

zabezpečit jakýmkoliv způsobem předání informace kterékoliv složce IZS

 • telefonem (známá tísňová čísla 158, 155, 150)
 • prostřednictvím vzkazu po jiné osobě
 • pomocí rádiového spojení občanského pásma, CB radiostanice 9 kanál, který je trvale monitorován u operačního a informačního střediska (OPIS) HZS

Hlášení o nehodě by mělo obsahovat tyto informace:

 • místo nehody (orientační body místa)
 • zda došlo k újmě na zdraví (pravděpodobný počet raněných, případně počet usmrcených)
 • zda v důsledku nehody nedochází k úniku ropných látek
 • zda je přepravní prostředek označen oranžovou tabulí nebo jinou výstražnou značkou
 • kdo nehodu oznamuje
 • případně další podrobnosti

Důležité pokyny:

 • poskytněte podle svých schopností první pomoc
 • zabraňte podle možnosti dalšímu rozšíření nehody jinými účastníky provozu
 • dle možnosti zabraňte úniku ropných látek
 • v případě přepravy nebezpečných látek se k havarovanému prostředku nepřibližujte!
 • Snažte se přečíst o jakou látku jde nebo přečíst čísla v oranžové obdélníkové tabulce. Tato čísla uveďte v hlášení o nehodě
 • vyčkejte do příjezdu policie a záchranných složek

Kontakty:

 • Policie ČR OŘ Beroun - tel: 974 872 229, tísňová linka: 158
 • Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" www.mvcr.cz

Při epidemiích a nákazách:

 • důsledné dodržování osobní hygieny
 • v případě onemocnění nebo podezření na infekční onemocnění vyhledejte ihned pomoc u orgánů zdravotnické, hygienické nebo veterinární služby

Původci infekčních onemocnění získali po dobu svého několik miliónů let trvajícího vývoje vlastnosti parazitů lidí a zvířat. V jejich organismech nalézají zárodky vhodné podmínky pro rozmnožování. Člověka nebo zvíře, ve kterém se původci nákaz zdržují, rozmnožují nebo z něj vylučují nazýváme v přirozených podmínkách zdrojem nákazy.

Zdrojem nákazy je tedy infikovaný člověk nebo zvíře (akutně nemocný, skrytě nemocný, v rekonvalescenci či nosič choroboplodných zárodků). Proces šíření nákazy pokračuje přenosem choroboplodných zárodků ze zdroje na vnímavého jedince.

Přenos nakažlivých onemocnění může být přímý (přímým stykem) např. u pohlavních nákaz vč. AIDS, zvláštním příkladem přímého přenosu je poranění zvířetem (např. vzteklina) a přenos z matky na plod (např. AIDS, toxoplasmóza apod.), nebo nepřímý: znečištěnými předměty (nádobí, kapesníky, prádlo apod.), vzduchem - vdechnutím a proniknutí mikrobů na sliznici a kůži (např. chřipkové onemocnění, meningokoková meningitida t. j. nejzávažnější hnisavý zánět mozku apod.), požitím potravin a vody s choroboplodnými zárodky (např. salmonelózy a některé ostatní střevní nákazy, žloutenka typu A apod.), přisátím infikovaného klíštěte nebo bodnutím infikovaným hmyzem (klíšťový zánět mozku, lymská borrelióza apod.)

Vnímavý jedinec je třetím a posledním článkem epidemického procesu. Na vnímavosti člověka závisí, zda u něj onemocnění proběhne akutně nebo skrytě. Vnímavost je protikladem imunity - odolnosti.

Protože každý výskyt infekčního onemocnění předpokládá přítomnost zdroje nákazy a její přenos na vnímavé obyvatelstvo, je boj proti každé infekční nákaze zaměřen na:

 • izolaci nemocných nebo nosičů
 • účinnou léčbu nemocných
 • vyhledávání kontaktů a dalších možných zdrojů nákazy
 • karanténu osob podezřelých z nákazy včetně zvýšeného zdrav. dozoru lékařem
 • vyhubení zvířecích zdrojů nákazy

Přenos nákazy lze znemožnit nebo omezit dodržováním základních hygienických zásad, desinfekcí, příp.desinsekcí a deratizací v ohnisku nákazy. Vnímavého jedince lze zbavit vnímavosti očkováním, eventuálně profylaktickým podáváním preparátů (léků) osobám podezřelým z nákazy.

Kontakty:

 • Veterinární inspektorát Beroun - tel: 311 622 012
 • Okresní hygienická stanice - tel: 311 621 196, 311 623 755
 • Zdravotnická záchranná služba - tel: 311 622 297 (dispečink), 311 622 419
 • Hasičský záchranný sbor - tel: 311 622 905, 311 622 036 (odd. ochrany obyvatelstva)
 • Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" www.mvcr.cz

Při požáru:

 • vyhlásit "POŽÁRNÍ POPLACH" zvoláním "HOŘÍ" !!!
 • informovat hasičský záchranný sbor (HZS) na telefon 150, nebo příslušnou ohlašovnu požárů
 • prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, tak zabezpečte jejich vyvedení
 • zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud !!!
 • vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky a podobně) a požárem ohrožený prostor opusťte !
 • vyneste předměty, které působením požáru mohou zvýšit jeho aktivitu nebo vyvolat výbuch a zvýšit škodlivost vznikajících plynů
 • z blízkosti požáru zajistěte odstranění překážek omezujících zásah hasičských sborů a dalších záchranných jednotek
 • nezdržujte se v těsné blízkosti požáru
 • při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů byli k dispozici hasičským jednotkám k poskytnutí informací a k případné prohlídce bytu
  do příjezdu hasičů je každý povinen podle rozsahu požáru jej omezit nebo likvidovat
  pamatujte, že záleží na každém jak se zachová a jak bude rozhodný. Svým postojem je mnohdy schopen zabránit vyšším škodám nebo případným ztrátám na životech spoluobčanů

Kontakty:

 • Územní odbor Hasičského záchranného sboru Beroun tel: 311 622 905, 311 623 292 nebo 311 622 036 (oddělení ochrany obyvatelstva)
 • Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" www.mvcr.cz

Při evakuaci:

Evakuace je jedním z opatření, které bude vydáno vždy, pokud nebude zajištěna ochrana osob v místech jejich pobytu jiným způsobem.

Evakuaci vyhlašují:

 • v místě zásahu vedoucí záchranné složky IZS, organizace apod. (Informace: Územní odbor Hasičského záchranného sboru Beroun tel: 311 622 905, 311 623 292 nebo 311 622 036 - oddělení ochrany obyvatelstva)
 • v obci orgán samosprávy
 • pro území více obcí hejtman krajského úřadu

Důvodem pro vyhlášení evakuace může být:

 • nebezpečí zamoření chemickými látkami
 • povodeň nebo zátopová vlna
 • požár
 • hrozící výbuch
 • stavební narušení objektu apod.

Podle okolností i důvodů k evakuaci budou rozdílné časové možnosti a materiální prostředky k jejímu provedení.

Po vyhlášení evakuace:

 • zachovejte klid a rozvahu
 • přesvědčte se zda i vaši sousedé o tomto opatření vědí
 • připravte si nejnutnější věci (doklady, cennosti, léky apod.)
 • podle časových možností zabezpečte zvířectvo, majetek a sledujte další pokyny, informace ve sdělovacích prostředcích, místním rozhlase apod.
 • uhaste otevřený oheň v kamnech, krbech a podobně
 • před opuštěním objektu uzavřete hlavní přívod vody, plynu a vypněte elektrický proud
 • opusťte s připravenými věcmi místo pobytu
 • svým přístupem buďte nápomocni k hladkému průběhu evakuace
 • dodržujte pokyny pracovníků samosprávy, složek IZS a orgánu státní správy
  zabraňte panice
 • Jednejte lidsky! Přesvědčte se, zda ve vaší blízkosti nejsou ohroženi lidé staří, nemocní, neschopni pohybu. Postarejte se o děti bez dozoru!

Více informací na webových stránkách MV ČR ikonka "Občan v mimořádných situacích" www.mvcr.cz

14. Přehled nejdůležitějších předpisů
 • zákon 128/2000 Sb. O obcích (v platném znění)
 • zákon 320/2001 Sb. O finanční kontrole (v platném znění)
 • zákon 312/2002 Sb. O úřednících územních samosprávných celků (v platném znění)
 • zákon 239/2000 Sb. O integrovaném záchranném systému (v platném znění)
 • zákon 240/2000 Sb. O krizovém řízení (v platném znění)
 • zákon 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím (v platném znění)
 • zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon (v platném znění)
 • zákon 185/2001 Sb. O odpadech (v platném znění)
 • zákon 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší (v platném znění)
 • zákon 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích (v platném znění)
 • zákon 254/2001 Sb. Vodní zákon (v platném znění)
 • zákon 242/2000 Sb. O ekologickém zemědělství (v platném znění)
 • zákon 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání (v platném znění)
 • zákon 166/1999 Sb. O veterinární péči (v platném znění)
 • zákon 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči (v platném znění)
 • zákon 114/1992 Sb. O životním prostředí (v platném znění)
 • zákon 334/1992 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu (v platném znění)
 • zákon 449/2001 Sb. O myslivosti (v platném znění)
 • zákon 289/1995 Sb. O lesích (v platném znění)
 • zákon 99/2004 Sb. O rybářství (v platném znění)
 • zákon 40/1993 Sb. O nabývání a pozbývání státního občanství ČR (v platném znění)
 • zákon 122/2004 Sb. O válečných hrobech a pietních místech (v platném znění)
 • zákon 84/1990 o právu shromažďovacím (v platném znění)
 • zákon 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel (v platném znění)
 • zákon 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích (v platném znění)
 • zákon 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích (v platném znění)
 • zákon 56/2001 Sb. O podmínkách provozu na pozemních komunikacích (v platném znění)
 • zákon 200/1990 Sb. O přestupcích (v platném znění)
 • zákon 565/1990 Sb. O ístních poplatcích (v platném znění)
 • zákon 248/2000 Sb. O podpoře regionálního rozvoje (v platném znění)
 • zákon 20/1987 Sb. O památkové péči (v platném znění)
 • zákon 564/1990 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství (v platném znění)
15. Sazebník úhrad za poskytování informací

A. Pořízení kopií, je-li informace poskytována formou fotokopie nebo výstupem z tiskárny (cena za 1 kus):

černobílá formát A4 jednostranně 5,00 Kč
černobílá formát A4 oboustranně 9,00 Kč
barevná formát A4 jednostranně 30,00 Kč
barevná formát A4 oboustranně 50,00 Kč


B. Opatření technických nosičů dat, je-li informace poskytována na technickém nosiči dat (cena za 1 kus):

disketa 3,5“ zrušeno
CD ROM 50,00 Kč
Balné v případě zasílání poštou 50,00 Kč

C. Poštovné - podle aktuálního sazebníku pošty.

D. Vyhledání informací:

trvá-li vyhledání informací více než 1  hodinu 250,00 Kč / hod.

Celkové náklady za poskytnutí informace se stanoví jako součet dílčích  částek uvedených v tomto sazebníku.
Úhrada celkových nákladů do 50 Kč vzniklých na základě jedné žádosti se nepožaduje.

16. Výroční zprávy o poskytování informací

Nejsou


              

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com